Csillagösvényen

Csillagösvényen
Tengri Isten áldja a Turáni Fajt!

2015. június 14., vasárnap

Nagymáté Miklós vendégszerző: "Havasalföld - Az oláhok története. Nesze neked "ősi román föld"


                                           Ez az elveszettnek hitt "Trianon Himnusz" a Csík Zenekarral, zene: Kiss Tibi (Quimbi) a szüöveg meg állítólag Varga B. Tamás , de ez titok!
                                            TARTSD MAGAD, NEMZETEM!


A románság története, vándorlása, letelepedése a szlávok lakta Kelet-európai térségben az egyik legérdekesebb európai népkrónikák egyike. Mivel a kezdetektől szomszédaink voltak, így összefonódott történelmünk, és az együttélés minden korszakban meghatározó eseményekkel volt tele. A románok Erdély környéki megtelepedése Havasalföld kialakulásával függ össze, így a tartomány krónikája fontos és lényeges momentum volt a magyarság életében is.

Vlachok, oláhok, románok, romünök
A románok korai történetét illetően nincs egységes, és egyértelműen bizonyított elmélet. A románok sajátos, még ma is több ponton vitatott módon kerültek a Duna és a Kárpátok közt húzódó területre. A románság néppé formálódása mai ismereteink szerint a jelenlegi Koszovo vidékén történhetett, a görög-makedón határvidék hegyei között, az albánok szomszédságában, valamikor a 4-5. század környékén. Balkáni eredetüket bizonyítja többek közt a nyelvükben jelentős mértékben érezhető az albán hatás is. A nyelvtudósok előtt ma már kétségtelen, hogy az oláh nyelv nem a latinból származott, hanem olyan megrontott olasz nyelv, amely az albánnal való hosszas együttélés következtében más nyelvvé fajult el.

Később a 6. században megjelentek a Balkánon a számbeli túlsúlyban lévő szlávok, ám a románok megőrizték saját nyelvüket, és a szláv "tengerben" is igyekeztek elkülönülni. Idővel különállásuk miatt a környező népek "vlahoknak" kezdték nevezni őket. A kifejezés hátterében a "volcus" elnevezés áll, mely egy kelta törzset jelentett, és arról volt híres, hogy teljes egészében átvette a latin nyelvet és romanizált kultúrát. Idővel a szlávok minden romanizált népre alkalmazni kezdték a volcus – vlach kifejezést, így a románok is "megkapták". Ebből származott a magyar "oláh" elnevezés is.
A román elnevezés a rumun, vagy rumán szóból származik, amely még a régibb oláh nyelvben is földhöz kötöttet, jobbágyot jelentett. Ez generikus fogalmat fejez ki. A franciák az oláhokat "Roumain"-éknek, a németek szintén "rumän"-eknek, a szlávok meg pláne "rumunsky"-oknak hívják. Mikor a románok a korábbi cyrill-írás helyett a latin írást fogadták el, a nyelvészeik, hogy nyelvüknek a latin nyelvvel való rokonságát írásilag is minél jobban kifejezésre juttassák, a phonetikus (kiejtés) helyesírásról "visszatértek" az etymologikus (szószármazási) orthographiára. Így lett írásban a romünből "román" és a Romüniából "Románia". Így ha az oláh nemzeti név továbbra is sértő számukra, akkor hívjuk úgy őket, ahogy magukat is nevezik: 

romünöknek.


A szláv betelepüléseket követő időszakban, a 7-11 században a vlach törzsek vándorlásba kezdtek a Balkánon, de pontos körülhatárolt államot sehol nem hoztak létre. Szórványosan, szigetszerűen megtelepedtek a Balkán több pontján, egészen az Isztriáig, de legfőbb szállásterületük mindvégig a Koszovo környéki térség maradt. Közben teljesen magukévá tették a bizánci kereszténységet és nagyobb részben az ochridai görög patriarchátus kötelékében éltek. A XII. században változott a helyzet, és az vlachtörzsek egyértelműen észak felé húzódtak, vélhetően a fokozódó bizánci elnyomás miatt. Szállásterületeik központja ekkorra már módosult, és egyértelműen a Duna déli partja közelébe került. Itt jött létre időlegesen Bulgaro-Vlachia, azaz a bolgár területeken létrehozott romün szállásvidék. Új területeikre magukkal hozták görög egyházukat, görög neveiket és görög-szláv egyházi kifejezéseiket is (bolg. krestin, rom. crestingor. basilika, rom. biserica). A kun és tatár veszély elöl idővel felhúzódtak a Kárpátok lejtőin futó magyar határhoz, ahol magyar uralom és közigazgatás volt. Erdélyt a románok a magyarból elferdített Ardeal és nem Dacia néven ismerték meg, hiszen ezt a szót közöttük senki sem ismerte. A magyar nyelvből vették át a város (oras), határ (hatat), vám (vama), pecsét (pecset), bíró (birou), gazda (gasda), mester (mester), stb, szavakat, mert ezekre a fogalmakra korábban nem voltak külön kifejezéseik.

Bevonulás Havasalföldre
A vlachok a XII. század végén - a Kun uralom gyengülése után - telepedtek meg először a Dunától északra, Havasalföldön, a magyar határ védett hegyei közelében a kunoktól és tatároktól elhagyott bolgár telepek romjai között. Így jöttek létre az első vonalban Arges és Szucsava, a másodikban Jassy és Tergovist, a harmadikban Bukarest és Krajova (megannyi bolgár elnevezés). Mikor III. Béla magyar király 1182-ben görög rokonai megmentésére vonult, csapataiban balkáni vlahok is voltak, ami arra enged következtetni, hogy amint egykor a görög elnyomás elől az önkormányzattal bíró Bulgáriába húzódtak, most a bolgár nemzeti megújhodáskor szenvedett üldözések idején Kunország urától, a magyar királytól vártak védelmet.

A vlachok Erdélybe özönlésének, vagyis a Kárpátokon való átkelésnek a hátterében a bolgár-konstantinápolyi háborúk álltak. Ugyanis a 1204-ben a konstantinápolyi latin császárság üldözni kezdte a bolgárokat, akik azonban 1208-ban (plovdivi csata) sikeresen megvédték magukat. Így a vlachoka megerősödött bolgár állam elől még északabbra, a Kárpátok túloldalára, azaz Erdélybe akartak menekülni. Arról, hogy tömegesen mikor jelentek meg először Erdélyben nehéz konkrét forrásokat találni, de 1205 és 1209 közti időkből már maradtak fenn okiratos emlékek, melyek a vlachok magyar földön - Erdélyben - való tartózkodására utalnak. Fogaras vidékén bukkantak fel elsők között. Az itteni konkrét jelenlétükről egy 1222-ből származó oklevél is tanúskodik, mely Terra Blachorum (vagy Terra Blakorum vagyis vlachok földje) névvel illeti Fogaras vidékét a megnövekedett bevándorlás miatt.


A Szörényi Bánság és a magyar uralom

Magyarország számára az eleinte besenyők, majd később kunok, végül főleg vlachok (és kisebb részben kunok) lakta Duna - Kárpátok közti vidék az 1200-as évekre egyre fontosabb határvidékké vált. Fontos volt részint azért mert a térségbe a tatárok elől menekülve (1223-Kalka menti csata) jelentős számú kun népesség érkezett, mely Bortz (Barsz) kun fejedelem parancsára önként behódolt a magyaroknak. Az új népcsoport igazgatása, ellenőrzése és keresztény hitre térítése új feladattá vált a magyar uralkodók számára. Másrészt a térség geopolitikai szempontból is felértékelődött, hiszen a terjeszkedő Bolgár Birodalommal szemben hatékony határvédelmi övezetet jelentett. II. András (1205-1235) először úgy gondolta a kunok ügyét a Német Lovagrendre bízza, és 1222 -ben átadta számukra a Kárpátok és az Al-Duna közti vidéket. Ám három évvel később önállósodásuk és terjeszkedő törekvéseik miatt elűzte őket. Ezt követően 1226-ban fiát, Béla herceget nevezte ki Erdély élére, és rábízta a határ menti térség ügyeinek intézését is. Béla egyik első teendője az volt, hogy a Kárpátok és a Duna közti területet - Havasalföldet - kettéosztotta az Olt folyó mentén egy kisebb nyugati (főként kunok lakta) és egy nagyobb keleti (főként vlachok lakta) régióra. A nyugati térséget teljes egészében Magyarországhoz csatolta, és nevét Szörényi Bánságra változtatta. Az első szörényi bánt 1233 -ban említi meg egy oklevél Lukács bán néven, aki Béla herceg alattvalója volt. Béla később további terjeszkedésekkel is próbálkozott, és 1228-ban megostromolta a Havasalföldön túl fekvő, Duna menti Vidin bolgár erődöt is, ám ennek során nem ért el sikereket. A Szörényi Bánság kisebb-nagyobb megszakításokkal a magyar király fennhatósága alá tartozott, majd Mátyás király halála után a tartomány végleg beolvadt az időközben kialakuló Havasalföldi Fejedelemségbe. A szörényi bánok névsora csak töredékesen ismert, de annyi tudható, hogy eleinte magyar főméltóságok, később már helybéli - főleg vlach vajdák igazgatták a magyar király nevében. Idővel a havasalföldi terület keleti részén kialakuló vlach kenézségek és vajdaságok megerősödtek és mindinkább függetlenedtek a magyar befolyástól, majd igényt kezdtek tartani Havasalföld magyarok uralta nyugati felére, a Szörényi Bánságra is. Ennek első jeleként 1272-ben Litvaj vlach vajda akarta elszakítani a területet a magyar koronától, de a megtorló hadjáratban csatát és életét vesztette.


Az önálló Havasalföld kialakulása

A Havasalföldi Fejedelemség román neve Valachia, azaz Vlachföld volt. Havasalföldnek, mint politikai értelemben vett tartománynak és államalakulatnak a története igazából 1330-ban kezdődött, amikor egy bizonyos Basarab János(származását nézve Kun) a Kárpátok és a Duna közti alföldi területeken egyesítette a magyar királyt hűbérurukként elismerőlévő kisebb vlach és kun kenézségeket és vajdaságokat, és felvette a Havasalföld Nagy Fejedelme címet. I. Basarab néven 1310-1352 közt uralkodott, és eleinte elismerte a magyar királyt, Károly Róbertet hűbérurának. Később azonban tágítani szerette volna állama területét, így katonáival bevonult az Olt folyón túl elterülő Szörényi Bánságba. A magyar uralkodó, Károly Róbert nem engedhette, hogy Basarab elfoglalja az értékes határvédelmi övezetet, így büntető hadjáratot vezetett ellene. Azonban 1330 novemberében a Posadai csatában a Basarab győzelmet, így kiharcolta Havasalföld teljes függetlenségét. Később, Basarab fia Miklós Sándor és a további fejedelmek időlegesen újra elismerték a magyar királyt hűbérurukként, de Havasalföld mégis önálló államalakulatként létezett Magyarország szomszédságában.

Havasalföld további története 3 szakaszra bontható. Az első időszakban, az 1330 és 1394 közti 64 évben a terület jórészt a mindenkori magyar király hűbéri hatalma alatt, de önálló belpolitikai kormányzattal működött (például 1370 körüli évektől önálló ezüstpénzt veretett). Az 1394-es évben azonban a Török Birodalom és élén I. Bajezid szultán (1389-1402) nagyarányú támadást intézett Havasalföld ellen. A támadás során 1394 október 10-én a rovinei csatában I. Mircea havasalföldi fejedelem nagy vereséget szenvedett a törököktől. Ezzel kezdetét vette Havasalföld történetének második rövid időszaka: 1394 és 1418 közt! Ezen években a tartomány nem fizetett adót a töröknek, és fejedelmei hol behódoltak a töröknek, hol pedig a magyar király mellé állva fellázadtak ellene. Az 1418-as éve megint fordulatot hozott, mivel ettől fogva Havasalföld a Török Birodalom állandó adófizetője lett.
A tartomány harmadik korszaka 1418-tól 1856-ig tartott. Ez a nagyon hosszú, majd fél évezredes időszak a török uralom elnyomását jelentette. (Az 1853-as Krími háborút lezáró Párizsi béke rendelkezett először arról, hogy Havasalföld a nagyhatalmak védnöksége alá kerül, továbbra is török névleges vezetés alatt).

REMEK DAL!!! SZÉP........

2015. március 15., vasárnap

Az őszinteség a PLEBS között nem kifizetődő, MÉGIS: A karakteremmel kapcsolatos tévedések Albertirsáról származnak - gyerekkorom alapján

albertirsaiság

                                              
IRIGYSÉG


                                        
Totális bunkó geczység

                                             
                                        Szót sem érdemel......

a rólam érdeklődőknek összevissza hazudoznak.

Itt a konkrétumokkal tán ártottam, rontottam. Sebaj. Ezek így is - úgy is a "piszokhazám-mitkapaszkodszbelém" fajta semmilyenségek.


          Csakhogy én  1980 óta NEM Albertirsán élek,  amikor is érettségiztem, 
tehát az azt követő életemről gőzük sincs.

Az a bajuk,- az alberti-irsai tudatbeszűkölteknek, - hogy én mély keresztényi szellemben és egy szerény lelkű népművész népi (értsd: nemzeti) neveltetésű fia voltam.

Az Öregem faszobrász és naív festőművész volt, 3X (1973-ban, 1991-ben és 2000-ben) állami díjakat, kitüntetéseket kapott, ezekről a TV-felvételek videón megvannak, s hát maguk a díjak is.
Kapott Szarvas városától Tessedik-plakettet is: nagy méretű, vastag bronz Tessedik arc-domborművet.

Ez teljesen fura és ismeretlen volt a helyi mélységesen bunkó prolik, parasztok és MSZMP-sek közt.
Következmény: 
LENÉZTÉK A KERESZTÉNY kórusban éneklő, 9 hangszeren játszó, zenészként is működő (amatőr - mert szerény) Fatert! 


Gyursó Pál, még jó erőben


S a mintájára ENGEM Vele azonosítottak....Mekkora tévedés!!

                                       
(ez nem ballagási kép,  egyetemen nincs ballagás)
                                                                        ÉNSÉGEM

                                        


                                       

                             
                                       


  Akik prolik és komcsik lettek, semmilyen előmenetelt nem láttak maguk előtt, én meg mentem föl, mint a §rakéta§.

Ez az ellenségesség oka.

De 2015-ben EZ MÁR RÖHEJES, hogy még az unokáiknak is mocskolnak. Nekik érettségijük sincsen, sehova sem kerültek el, maradtak belterjes, úrhatnám, pipogya megjátszós parasztok.

LÓFASZT sem tudnak rólam.

Nem vagyok épp puhány, és a földbe döngölöm ezt a lúzer rágalmazó fajtát.
A büdös kurva anyjukat: 

MAJD TANULNAK TÁRSADALMI MOBILITÁST ÉS RENDET!  

Személyiségi és büntetőjogot!

Ideológiát és STÁTUST!

                                                   Különösen így van ez a helyi RENDŐRÖKKEL, akik sokkal fiatalabbak, de 
soha nem lesznek megyei büntetőügyészek, soha nem lesz magasabb vezető (országos hatáskörű) jogi státusuk, soha nem csillognak a Bp. Belváros kellős közepén ügyvédi vezetőként és az annak megfelelő társadalmi eseményeken csinos fiatal nőkkel, SOHA !!
A  PDF-eket a feltöltés nem fogadja, látható lesz a
 e célra feltöltött Albumán:
https://www.facebook.com/gyarmati.pal.7

(rosszhiszemű és aljas falusiak....)
s ugyanez áll a helyi falusi önkormányzat 40 fölött végzett úgymond "jegyzőjére" és helyettesére, meg a gépírónőikre:akik "URRINŐKNEK" érzik magukat.

Szerencsétlen, alantas, primitív állatok.

Ugyebár a Ceglédi Kossuth Gimiben igen kiváló tanuló voltam, humán tárgyakból messze az átlag fölött. Ekkor már ismertem Dániel Zoltánt - de még nem sejtettem, hogy Ő Fazekas László leendő  tanulatlan párttitkár.
S ismertem, ifjú tanárnőként, az Alpolginénit is.

De 15 évesen ifivezető, 16 éves kortól a gimi KISZ agit.prp.titkára, politikai képzés vezetője voltam: az osztályonkénti alapszervi titkárok hetente csütörtökön hozzám jöttek munkásmozgalom-történet, aktuálpolitika,  világnézeti képzés céljából

DE! Mindeközben én péntekenként az Alberti Ev. Egyház ifjúsági Biblia-óráján is villogtam,
és vasárnaponként istentiszteleteken vettem részt.
                                           


Drága, néhai Roszik Mihály lelkész úr, a sokoldalúan tehetséges és rendkívül aktív, jó szervező mintegy a PÉLDAKÉPEM volt.


A már idős, 70 éves korától egy nagy evangélikus iskolát megépítő rev. Roszik Mihály.
Én azonban  a gimnáziumi "mozgalmi" (csajozós) tevékenység után NEM LETTEM KOMMUNISTA, hanem nagyapám  és részben apám nyomán népi, nemzeti: de e minőségben nacionalista, irredenta, időnként sovén, és mindenképp antikommunista.
Ennek alapja a már kisgyerek koromtól folyó családi szocializáció.     
                                           
A hősi halott (1944 szeptember - Irsai Emlékfal) Gyöngyösi Mihály, nagyapa testvére
                                  Ebben a szellemiségben.                                   
                                                   

Hogy a KÉT realizált tudományegyetemi diplomám megszerzése során az összes elméleti tárgyból ( a marxistákból is) kiugró teljesítményeket mutattam, az a társadalomtudományok iránti elmélyült érdeklődésemnek köszönhető.

S a marxista filozófia és politikai gazdaságtan, az engelsi történetfilozófia, szociológia, a TUDSZOC stb. igen jó fegyverekké váltak a kezemben , az ELLENÜKRE!

Mert a Jogi Karon a diplomamunkám - egyházi, történelmi, államelméleti és jogfilozófiai, teológiai diszciplínák határ-találkozásán - az Államelmélet tanszéken igencsak különleges téma volt. A javamra.

A közgáz másoddiploma sok újat nem adott, szervezéstudományból írtam a szakdolgozatot, egy valamit tudtam levonni: 
az emberi gátlástalan mohóságtól eltérő gazdasági magatartás nincs 
és nincsen a kapitalista piacot vezérlő "láthatatlan kéz". 
A kapitalizmus  a bűnök sorozata.

Kétszer voltam katona, 1980-ban egy évig "kopasz", "tápos", de ez fizikailag megerősített. (Kalocsai Forradalmi Ezred.)

A második honvédelmi szolgálatom (már ügyészségi tagként) rövid tiszti kiképzés után fegyelmi és igazgatási tiszti szolgálatban telt. Leszereléskor főhadnagyi rendfokozatban  jöttem - nem haza, hanem Szolnokra, a szolgálati garzonba.

Szükség szerint megszereztem a bírói-ügyészi, az adószakértői és a közbeszerzési szakjogászi szakvizsgákat is, 10 év alatt e hármat. 

Nagyszámú barátnőm, szeretőm, szerelmem, élettársam volt a Jogi Kar megkezdésétől mindmáig.

                                                

                                      


Megyei büntetőügyészi munkám 5 éves szerződésének lejárta épp egybeesett a rendszerváltás évével, amikor nyüzsögni kezdett - főként Pesten -  a PIACGAZDASÁG.

S én nagy halat fogtam: a Postából kivált és óriási állami és külföldi beruházásokat megvalósító MATÁV-hoz, MATÁV Rt-hez jogi osztályvezetőként kerültem.

Ezt követően 1 évig az adótanácsadás-adópereskedés gyakorlatát tettem le egy éven át.

Ügyvédi magánpraxisomban a Művelődési Minisztérium függetlenített jogi képviseletében ( a felelős bürokrata kormánybiztos mellett) könyvkiadó és könyvterjesztő állami cégeket kellett magántársasággá alakítanom és privatizációra előkészítenem.

S ekkor, 1994-ben "megtalált" George Francis Hemingway részben magyar származású amerikai milliomos ($$$$) a Holdingja részére.
6 cége volt itt, de még vásárolt továbbiakat és én (úgymond vállalkozási és jogi osztályvezető, majd 8 hónappal később önálló ügyvédként folytattam ezt a megbízatást) nagyon élveztem ezt a munkát.

1996-ban a 'saját' ügyvédi irodám a Baross tér 9-ben volt, béreltem egy munkaerő kölcsönző cégtulajdonostól, akit szintén képviseltem.
S jött egy krízis: a bérbeadó-megbízó Angliában tanuló fia félbehagyta a tanulmányait és hazajött késő ősszel. Kellett neki önálló kégli.
Felmondták az irodabérletet, de ez szerződésszegés volt.
Per lett - de fizikailag akadályozták az iroda használatát, 

így jókora veszekedések közben a lakáson és a szüleim albertirsai házában fogadtam új ügyfeleket.
Ezt tapasztalták Irsán s máris kész volt a pletyka: "megbuktam ügyvédként".

6 hónap múlva MEGVÁSÁROLTAM a kitűnő helyen lévő, de lelakott lakást, a Bp. V. ker. Kígyó u. 4-6. fe. 8 alatt .

Felújítottam, biztosíttattam (pénzügyileg is, biztonságilag is), szépen berendeztem, elektronikával felszereltem és felvettem 3 fő adminisztrátort és egy fő ingatlanügynököt.

Jól ment. 

De tán épp ez volt a baj, szakítottam az élettársammal, és éjszakai klubokba, bárokba jártam, mohón nőztem és fokozódó mértékben ittam.

                                                  


                                                   


Ennek az időszaknak rossz vége lett, már nagyon kockázatos ügyleteket bonyolítottam és a saját javamra folytattam.

Egybe belebuktam......Ügyvédi kamarai fegyelmi, tetves vén komcsi besúgók voltak a Fegyelmi Tanács tagjai.... (De ez inkább csak a SAJÁT LELKIISMERETEM bukása lett, mint később kiderült....)

Büntetőjogi vétségi ügy, de ez egy kis összegű pénzbüntetéssel végződött, jogerősen. Ez azonnali mentesítéssel jár. Azóta már intézkedtem ennek a TELJES eltüntetéséről....:-D

A kamarai fegyelmi azonban CSAK a magánpraxist korlátozhatja.
Ezért 3 évre a Gazdasági Minisztérium jogásza és jogi-közgazdasági lektora lettem.

(Ekkoriban szabad időmben Alberti ősfaluban, kiskocsmákban keseregtem...)

Az 1983.évi 4.tvr. (akkori ügyvédi törvény) 17. §-a szerint a fegyelmi hatálya 3 év elteltével elévül, és 2 év után méltányosságból kérhető a törlése.

S ismét, már bölcsebben, új élettárssal új lapot kezdtem, de ekkor már a politikai ideológiai tevékenységem (nacionalista, turanista, irredenta és FIDESZ, amelynek 1990 óta MINDIG tagja voltam,)
ügyvédileg büntetőjogi védőként dolgoztam.

2006-tól fokozódó egészségügyi problémáim vannak, főként mozgásszervi, de belgyógyászati is.

Cca 2002-re teljesen megacélosodott társadalomtudományi, jogi és szociológiai álláspontom kristályosodott ki.
Goromba, erőszakot elfogadó és militáns jobboldali lettem.
A munkám ezt még növelte.

2008-ban megtaláltam életem párját.

EPILÓGUS, irsai fiacskáim: 

Nem AZ A RENDSZER VAN és nekem NEM AZ A KARAKTEREM......

2015. március 14., szombat

Aszongya: KOVACSICS ISTVÁN "bíró" és "dr". DÁNIÉLIJÁHU SIMON (Péter) KAPCSOLATTYA

Dr. Kovacsics István 

quasi  VÉN SZAROS BOLSEVISTA "bíró", a Siófoki Városi Bíróság elaggott és dementált Elnöke

(itt székel az elmebeteg vén komancs:   birosag@siofok.birosag.hu )

 a MINTAPÉLDÁNYA ANNAK,
hogy miért is kell a 80%-nyi komcsit úgy 47 évnél idősebb kortól KIVÁGNI A SZEMÉTRE a bíróságok tagságából!!!!

(Meg az a hülye, ráncos picsa, aki egy egyesület törlése iránti perben ALKOTMÁNYELLENESEN betiltotta az erdélyi, ill. a  csallóközi, zalai stb. STANDARD MAGYAR FÉRFI NÉPVISELETET, mint  militáns "UNIFORMIST"!!
De most nem ez utóbbiról van szó.

Az akkor még itt ugrándozó, teljesen elmebeteg (paranoid tudatzavar, ebből adódó agresszió) Dániel Péter "dr."
            vitéz nagybányai Horthy Miklós szobrát

- a somogy megyei Kereki község LAKOSSÁGA ÁLTAL eldöntött és megfizetett szobrot -

megrongálta.

A vén bolsi bíró I.fokon megdorgálta a zsidó antimagyart és indoklása szerint
a szobor nem helyénvaló, mert megosztja a magyar lakosságot.

Csakghogy ITT egy község lakossága saját főterére szánta a szobrot, s arról büdös bunkó komcsi ne döntsön, 
a rongálás vétségét bírálja el!

A bírót utóbb  eldugták - valszeg nyugdíjba ment - II.fokon Dániel nagyobb összegű pénzbírságot és költségtérítést kellett fizetnie,

aztán a Budapesti Ügyvédi Kamara kizárta a soraiból.

Dániel Péter erre kivándorolt Izraelbe.
Dániel dr., ezzel köllött volna kezdeni!
  

2014. szeptember 14., vasárnap

Gyűlöletes bűn és örök bűnhődés

A magyarországi gyurcsányista, posztkommunista és önmagáért valóan brutális "rendőrség"
SOHA NEM FOGJA a 2006 őszi és 2007-es bűneit megúszni.

15 darab rendőrtábornok és rendőr főtiszt be. pere zajlik - lassacskán ám....- a 2006 szept.18-i, október 23-i és a köztük levő intervallum brutalitása miatt.

De a kisebb "halak" - valamilyen állatok - sem ússzák meg.

ÍME:
                                                                 

(Érdekes: Google Blogger feltöltője nem ismeri (!!) ezt a klipet, bár sokkal durvábbakat lead.....ez most egy másik klip már)

Csak így tovább.

Állami szervek nélkül militáns állampolgárok megtorlása következzék.          

2012. szeptember 25., kedd

VÉGE VAN a "finnugrálásnak"...!

Magyarságismeret mindenkinek, avagy nem vagyunk finnugorok - beszélgetés dr. Köteles Lajossal
 Magyarországon a 19. század végétől fogadták el a finnugor eredeztetést, és akkortól ezt kizárólagossá tették. 

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a császári udvar helyeztette a Magyar Tudományos Akadémia székeibe azokat a nem magyar származású nyelvészeket (Josef Budenz, Paul Hunsdorfer illetve a "pénztárnok" és kultuszminiszter August Trefort), akik a magyarok finnugor származtatásának a KITALÁLÓI (!!) voltak. 
Kétségtelen tény, hogy a kor tudományos színvonalán dolgoztak, rájöttek, hogy bizonyos népek közös nyelvcsaládba tartozhattak. 
Európában akkor egyedül a finnugor népekkel találtak nyelvi rokonságot - MERT CSAK EURÓPÁBAN KERESTEK.
De a torzultan mongolid és kőkorszaki szinten tengődő obi-ugor népek EBBE SEM illenek bele. A manysi-hanti  vagy zürjén(más szóval nyenyec) mocsári halászok és rénszarvastenyésztők sehogy sem illenek az európai rokonság körébe: ezt a MEGALÁZÁSUNKRA eszelték ki.

Ugyanakkor fontos rávilágítanunk arra a tényre, hogy 
a nyelvészeten kívül egyetlen tudományág sem támasztotta alá a magyarok finnugor eredetét. 
    A zene, az antropológia, az írás, a vallás, a régészeti leletek egy sokkal távolabbi és sokkal keletebbi őshaza felé mutattak.

     A XX. század elején kialakult egy új tudomány: a vércsoport-antropológia, amely a gének rendszerének különbözőségéré épül, ugyanis egyes fajtáknál a vércsoportok megoszlása állandó, és vizsgálatokkal kiderítették, hogy a generációról generációra öröklendő vércsoportok egy-egy embercsoportra hosszú ideig jellemzők maradnak. 

Például az AB és a 0 vércsoport az, amelyiknek az öröklése szerint meg lehet állapítani, hogy mely népcsoport honnan származik. 

Kiderítették, a 0 vércsoport az úgynevezett ősnépekre jellemző, például az örményeknél, a baszkoknál, a keltáknál fordul elő gyakran. 

A B vércsoport pedig Mongóliában és Elő-Indiában jellemző a lakosságra. 
Sokat mond az a tény, hogy a Kárpát-medencében Árpád népének honfoglalása előtt a B és az AB vércsoport gyakorisága többszöröse a nyugat-európainak. 
Ez azt jelenti, hogy már a honfoglalás előtt itt élt népek ázsiai eredetűek voltak, 

és Árpád magyarjainál ugyanez a belső-ázsiai eredetre utaló vércsoport mutatható ki. 

Ezt követte egy másik eljárás, az úgynevezett jelzőgének vizsgálata, melyet a nyolcvanas évek közepén a japán Matsumoto professzor dolgozott ki. 

Bebizonyította, hogy a genetikai kötődés jellemző egy-egy népességre, és ennek összehasonlításával a különböző népcsoportok rokonsági foka megállapítható. 

Az ő módszerével - és tudományos team-je által - Magyarországon is végeztek hasonló vizsgálatot, s kiderítették, hogy a magyar népben északi mongolid, déli mongolid és europid jelleg található meg. 

Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a magyarság olyan helyen élt, ahol mind a három jelleg egyszerre volt megtalálható, azaz a Kaukázus és a Fekete-tenger között. 

A finneknél semmilyen mongolid jelleg sem mutatható ki, és jóval kisebb az europid gének aránya, mint a magyaroknál. 

Ebből az a következtetés vonható le; hogy a finnek egy más típusú ősnépességhez tartoznak, 
és ők ma már azt is tanítják.

  Mivel a finnugor népek mindegyike genetikailag eltér a magyarságtól, 
nem lehetett közös finnugor ősnép, 
csupán átmeneti együttélésről beszélhetünk, 
erre mód is nyílhatott a nagy folyók (Ob, Tobol, Irtis) déli, felső folyása mentén, a mai kazah sztyeppék lovasai és a halászó-gyűjtögető népek között.
 Ennek természetesen maradtak nyomai, egy kimutatás szerint a magyar népességben 0,6 százalékos az "ugor", urali jelleg.
Megjegyzendő, hogy ezen népek (udmurt, mordvin, komi, mari) EGYIKE SEM hívja magát "ugor"-nak, 
ezt az "OGUR" azaz "őstürk" szóból a szlávok aggatták rájuk (!). 
Ez a 0,6% nagyon kevés,
ennél jóval nagyobb a türk, vagy inkább belső-ázsiai, turáni, pamíri, altayi arány.

Hideo Matsumoto professzor vizsgálata jön segítségünkre. 

A jelző-gének alapján a magyarokhoz hasonló jelleg 
Kelet-Turkesztánban az ujgurok körében található, 

ők most, az 1950-es kínai annexió óta Kína északnyugati részében élnek. (....)

Valamikor ők is részesei voltak annak a magas kultúrának, amelynek az ismert birodalmak előtt időszámításunk előtt 3000 és 1500 között Belső-Ázsia volt az otthona, és ehhez kapcsolódtak a mi őseink is. 
S részei voltak a már ősi kínai források által is részletesen leírt ázsiai Hun (Xioungnu) Birodalomnak is.

 (ITT MOST NÉMIKÉPP HITELTELEN "SZUMÍRKODÁS" GYÜN):

      Hitelt adok annak a nézetnek, amely szerint a magyar írás perdöntő. 

Ha egy népnek több ezer éves írása van, akkor az nem lehet primitív nép. 
Ha több nép írása és nyelve ugyanolyan tulajdonságokat mutat, mint esetünkben a szanszkrit, a sumér és a magyar - ezekben azonos a ragozó szerkezet és megegyeznek a szógyökök, akkor elmondhatjuk: ezek a nyelvek azonos kultúrkörhöz tartoztak. 

Hogy genetikailag nem mi voltunk a sumérok, az bizonyos; 
ugyanakkor az is, hogy az ősi kultúrkörhöz kapcsolódott a magyarság, és tulajdonképpen Európában az ősi Kelet egyetlen örököse vagyunk, nyelvünk, kultúránk, népművészetünk, zenénk mind-mind ebbe a régmúltba vezet vissza: az időszámításunk előtti 3000 és 1500 közötti Belső-Ázsiába, amely akkor a világ kulturális központja volt. 

Évezredeken keresztül a kultúra keletről érkezett, és a Kárpát-medence volt ezeknek a népeknek az egyik legkedvezőbb letelepedési helye. 
Számos nyugati írásban olvasható, hogy az újkőkori forradalom (3000-től 1500-ig) kiinduló pontja a Kárpát-medence volt, ahol Európában először termesztettek gabonát öntözés nélkül, itt honosították meg a vaskohászatot.  
(....én ezzel nem értek egyet, de az az én gondom. Kündü.)

Miért fontos egy nép származása?

A Habsburg-háznak annak idején nagyon jól jött finnugor rokonságunk, 
mert az alapján hangsúlyozhatták, hogy a mi rokonaink gyűjtögető, halászó, vadászó primitív népek voltak, és örüljünk neki, hogy befogadott bennünket a fejlett Európa. 

Amikor egy népnek évszázadokig ezt sugallják, az lelkileg tönkreteszi. 

Ugyanakkor a származástudatból erkölcsi erőt is lehet meríteni, ha tudjuk, hogy olyan néphez tartozunk, amelyik több ezer évig képes volt fennmaradni nyelvével, kultúrájával, kreativitásával, hiszen ezek a gének egyfajta mentalitást is hordoznak. (Nemzetkaraktert...)

          A finnugor elmélet alapjait idegen származású nyelvészek vetették meg, ilyen például Josef Budenz, aki húszéves korában tanult meg magyarul és Budenz József néven vált ismertté, vagy Hunsdörfer Pál, akire ma Hunfalvyként emlékszünk.
Egy Hunfalvy - aki a hun rokonítás esküdt ellensége... 

Senkinek sem tűnt fel, hogy egyedüli tudományként csakis nyelvészek írják meg a magyar őstörténetet, 

hogy nincs finnugor ősnyelv, és senki sem bizonyította be, hogy létezett valamiféle őshaza, arról csak feltételezésként írtak!

      A felsoroltakkal, akik úgymond "nyelvészek" lettek volna,
elsősorban az a gond, hogy úgy dolgoztak nyelvészként, hogy nem tudtak magyarul, sem finnül, sem az "ugor" nyelveken....

Szinte bizonyos, hogy ezeket a "tudósokat" a bécsi udvarból irányították.
        
Tagadhatatlan, hogy a Habsburgok minden eszközzel támogatták, hogy a finnugor származásunk elmélete kizárólagossá váljon a magyar tudományos életben, ezt tették kötelezővé az iskolai oktatásban is, 
és 150 év óta ma is ez a kizárólagos. 

A kommunista diktatúrának sem volt érdeke, hogy változtasson ezen. 
Sőt, a Szovjetunióban élő quasi "közeli rokon" népek elmélete szinte vallási dogmává merevedett.

Végül a LEGFONTOSABB, ellenséges, magyarellenes, hun-avar-onogur ellenes bizonyíték:

"Tisztelem az urak álláspontját, én azonban - mint miniszter - az ország érdekeit kell nézzem, 

és ezért a külső tekintély szempontjából előnyösebb a finn-ugor származás princípiumát fogadnom el (??!)

mert nekünk 
nem ázsiai, 

hanem európai rokonokra van szükségünk. 

A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, 
akik a finn-ugor származás mellett törnek lándzsát." 
- AUGUST TREFORT, német nemzetiségű kulturális minisztrere a Magyar Királyság Kormányának. 1877.

S erről a SZAR ALAKRÓL iskolák és gimnáziumok vannak elnevezve a Magyarok Országában!!!!


A régészeti leletek alapján a honfoglaló magyarok viselete (prof. László Gyula rajza)NA? kikhez hasonlít ez a viselet?? ÚGY VAN: a tatárokéhoz....
                                                     

2012. június 10., vasárnap

Az "ártatlan" birkák és fenyegetőző állatok szembesítése a a bűnös szarháziságuk bizonyítékaival


                                              

A "Három bejegyzés..." című postom, illetve a konkrétan a TUTTIT a buzi hazai zsernyákságról megfogalmazó bejegyzéseim után csőstől jött az életveszélyes fenyegetőzés a "rend (...?!) fenntartóitól",

 családirtást, csajom megfenyegetéseit tartalmazva - no és persze engem kínhalálra ítélve: 
EZ AZTÁN A RENDŐRI GONDOLKODÁSMÓD, 
büdös komcsi, agyatlan parasztok!!!
A TIPIKUS, gőgös és erőszakos, DE TÖKHÜLYE rendőrállat.

Aztán ehun van-e: MOST UGASSATOK, BOLSEVISTA, KORCS KUTYÁK,
 korrupt terrorlegények!!!

NOSZA! :

"FŐRENDŐR"......Olyan, hogy "MAGAS RANGÚ RENDŐR", szerintem NINCSEN, mert  AKI rendőrnek áll, ELEVE ALACSONYABBRENDŰ !!!!


"2012 06. 05.
Havi több százezres, milliós "fizetés" a maffiózótól

A Központi Nyomozó  Főügyészség közleménye szerint 

- G. Imrét, a Nemzeti Nyomozó Iroda Szervezett Bűnözés Elleni Főosztályának vezetőjét (!!!)és 

- K. Attilát, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Információs Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának felderítéssel foglalkozó nyomozóját (...) kedden állították elő, őket korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és 48 órán belül elrendelte a Fővárosi Bíróság az előzetes letartóztatásukat.


„G. Imrével szemben:
-  vezető beosztású hivatalos személy által részben kötelességszegéssel, részben hivatali helyzetével visszaélve, 
folytatólagosan és 
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette, míg 

K. Attilával szemben hivatalos személy által kötelességszegéssel, folytatólagosan és 
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette megalapozott gyanúját közölte” a főügyészség. 
A gyanúsítottak tagadták a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését. G. Imre panaszt jelentett be a megalapozott gyanú közlése ellen, míg K. Attila nem élt panasszal a gyanúsításközléssel szemben – áll a közleményben.
Az aktív vesztegető fél a már korábban letartóztatott bűnszervezeti vezető, Vidovszky László, 40 éjszakai szórakozóhely tulajdonosa volt.


Az ügynek - korábban őrizetbe vett - négy gyanúsítottja már van. A múlt héten összehangolt rendőri akcióval vették őrizetbe

- Hopka Lajost, a Nemzeti Nyomozó Iroda speciális bűnszervezeti csoportok elleni osztályának vezetőjét (!!!) és 

- Kalmár Tamást, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetőjét. (!!!)
 Az akcióban rajtuk kívül két civilt is bevittek a rendőrségre.

EZEN TÚLMENŐEN:

A négy személyt 2012 06. 03-án, vasárnap előzetes letartóztatásba helyezte a Bíróság.

Hatala József országos rendőrfőkapitány június elsejei hatállyal indoklás nélkül felmentette Gulyás Imre alezredest, Hopka Lajos felettesét, a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezett bűnözés elleni osztályának főosztályvezetőjét."Na, akkor rohadék, mocskos bunkó állatok,

MIRE és MITŐL is vagytok TI felháborodva??!

MI A CIGÁNY LÓFASZRA VAGYTOK OLYAN 

GŐGÖSKÖDŐ, BUGRIS NAGYARCÚAK??!


KÖTÉLRE, MINDET!!!

GIJOTINRA KÖTNI ÜKÖT ! ...:-DDDD


                                      "Magyar rendőr VELÜNK(?) van"                         

               "HOGY LEHETNE M A G Y A R, 
            AKI SZOMJÚHOZIK VÉREMRE ??!"

NINCSEN OLYAN, hogy "magyar" RENDŐR

CSAK üresfejű,  cinikus,  hazug,  aljas,  korrupt,  erőszakos baromállat söpredék rendőrök 
vannak - nemzeti hovatartozás nélkül!!


                              Ez a vicc arról szól, hogy 
                   TI MÁR HÜLYÉN SZÜLETTETEK, 
           és aztán ez súlyosbodott: egymásba lóg a 
                                        picike pöcsötök 
                                 és a hülyeség ragadós!                           Kibaszott "műveltek" és "értelmesek" is vagytok...
             A seggünket törölhetjük ki veletek, semmirekellő,      munkakerülő, tetves bűnszervezet!!!