Csillagösvényen

Csillagösvényen
Tengri Isten áldja a Turáni Fajt!

2014. szeptember 14., vasárnap

Gyűlöletes bűn és örök bűnhődés

A magyarországi gyurcsányista, posztkommunista és önmagáért valóan brutális "rendőrség"
SOHA NEM FOGJA a 2006 őszi és 2007-es bűneit megúszni.

15 darab rendőrtábornok és rendőr főtiszt be. pere zajlik - lassacskán ám....- a 2006 szept.18-i, október 23-i és a köztük levő intervallum brutalitása miatt.

De a kisebb "halak" - valamilyen állatok - sem ússzák meg.

ÍME:
               http://youtu.be/QbyOlDrVDN0 

(Érdekes: Google Blogger feltöltője nem ismeri (!!) ezt a klipet, bár sokkal durvábbakat lead.....)

Csak így tovább.

Állami szervek nélkül militáns állampolgárok megtorlása következzék.          

2012. szeptember 25., kedd

VÉGE VAN a "finnugrálásnak"...!

Magyarságismeret mindenkinek, avagy nem vagyunk finnugorok - beszélgetés dr. Köteles Lajossal
 Magyarországon a 19. század végétől fogadták el a finnugor eredeztetést, és akkortól ezt kizárólagossá tették. 

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a császári udvar helyeztette a Magyar Tudományos Akadémia székeibe azokat a nem magyar származású nyelvészeket (Josef Budenz, Paul Hunsdorfer illetve a "pénztárnok" és kultuszminiszter August Trefort), akik a magyarok finnugor származtatásának a KITALÁLÓI (!!) voltak. 
Kétségtelen tény, hogy a kor tudományos színvonalán dolgoztak, rájöttek, hogy bizonyos népek közös nyelvcsaládba tartozhattak. 
Európában akkor egyedül a finnugor népekkel találtak nyelvi rokonságot - MERT CSAK EURÓPÁBAN KERESTEK.
De a torzultan mongolid és kőkorszaki szinten tengődő obi-ugor népek EBBE SEM illenek bele. A manysi-hanti  vagy zürjén(más szóval nyenyec) mocsári halászok és rénszarvastenyésztők sehogy sem illenek az európai rokonság körébe: ezt a MEGALÁZÁSUNKRA eszelték ki.

Ugyanakkor fontos rávilágítanunk arra a tényre, hogy 
a nyelvészeten kívül egyetlen tudományág sem támasztotta alá a magyarok finnugor eredetét. 
    A zene, az antropológia, az írás, a vallás, a régészeti leletek egy sokkal távolabbi és sokkal keletebbi őshaza felé mutattak.

     A XX. század elején kialakult egy új tudomány: a vércsoport-antropológia, amely a gének rendszerének különbözőségéré épül, ugyanis egyes fajtáknál a vércsoportok megoszlása állandó, és vizsgálatokkal kiderítették, hogy a generációról generációra öröklendő vércsoportok egy-egy embercsoportra hosszú ideig jellemzők maradnak. 

Például az AB és a 0 vércsoport az, amelyiknek az öröklése szerint meg lehet állapítani, hogy mely népcsoport honnan származik. 

Kiderítették, a 0 vércsoport az úgynevezett ősnépekre jellemző, például az örményeknél, a baszkoknál, a keltáknál fordul elő gyakran. 

A B vércsoport pedig Mongóliában és Elő-Indiában jellemző a lakosságra. 
Sokat mond az a tény, hogy a Kárpát-medencében Árpád népének honfoglalása előtt a B és az AB vércsoport gyakorisága többszöröse a nyugat-európainak. 
Ez azt jelenti, hogy már a honfoglalás előtt itt élt népek ázsiai eredetűek voltak, 

és Árpád magyarjainál ugyanez a belső-ázsiai eredetre utaló vércsoport mutatható ki. 

Ezt követte egy másik eljárás, az úgynevezett jelzőgének vizsgálata, melyet a nyolcvanas évek közepén a japán Matsumoto professzor dolgozott ki. 

Bebizonyította, hogy a genetikai kötődés jellemző egy-egy népességre, és ennek összehasonlításával a különböző népcsoportok rokonsági foka megállapítható. 

Az ő módszerével - és tudományos team-je által - Magyarországon is végeztek hasonló vizsgálatot, s kiderítették, hogy a magyar népben északi mongolid, déli mongolid és europid jelleg található meg. 

Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a magyarság olyan helyen élt, ahol mind a három jelleg egyszerre volt megtalálható, azaz a Kaukázus és a Fekete-tenger között. 

A finneknél semmilyen mongolid jelleg sem mutatható ki, és jóval kisebb az europid gének aránya, mint a magyaroknál. 

Ebből az a következtetés vonható le; hogy a finnek egy más típusú ősnépességhez tartoznak, 
és ők ma már azt is tanítják.

  Mivel a finnugor népek mindegyike genetikailag eltér a magyarságtól, 
nem lehetett közös finnugor ősnép, 
csupán átmeneti együttélésről beszélhetünk, 
erre mód is nyílhatott a nagy folyók (Ob, Tobol, Irtis) déli, felső folyása mentén, a mai kazah sztyeppék lovasai és a halászó-gyűjtögető népek között.
 Ennek természetesen maradtak nyomai, egy kimutatás szerint a magyar népességben 0,6 százalékos az "ugor", urali jelleg.
Megjegyzendő, hogy ezen népek (udmurt, mordvin, komi, mari) EGYIKE SEM hívja magát "ugor"-nak, 
ezt az "OGUR" azaz "őstürk" szóból a szlávok aggatták rájuk (!). 
Ez a 0,6% nagyon kevés,
ennél jóval nagyobb a türk, vagy inkább belső-ázsiai, turáni, pamíri, altayi arány.

Hideo Matsumoto professzor vizsgálata jön segítségünkre. 

A jelző-gének alapján a magyarokhoz hasonló jelleg 
Kelet-Turkesztánban az ujgurok körében található, 

ők most, az 1950-es kínai annexió óta Kína északnyugati részében élnek. (....)

Valamikor ők is részesei voltak annak a magas kultúrának, amelynek az ismert birodalmak előtt időszámításunk előtt 3000 és 1500 között Belső-Ázsia volt az otthona, és ehhez kapcsolódtak a mi őseink is. 
S részei voltak a már ősi kínai források által is részletesen leírt ázsiai Hun (Xioungnu) Birodalomnak is.

 (ITT MOST NÉMIKÉPP HITELTELEN "SZUMÍRKODÁS" GYÜN):

      Hitelt adok annak a nézetnek, amely szerint a magyar írás perdöntő. 

Ha egy népnek több ezer éves írása van, akkor az nem lehet primitív nép. 
Ha több nép írása és nyelve ugyanolyan tulajdonságokat mutat, mint esetünkben a szanszkrit, a sumér és a magyar - ezekben azonos a ragozó szerkezet és megegyeznek a szógyökök, akkor elmondhatjuk: ezek a nyelvek azonos kultúrkörhöz tartoztak. 

Hogy genetikailag nem mi voltunk a sumérok, az bizonyos; 
ugyanakkor az is, hogy az ősi kultúrkörhöz kapcsolódott a magyarság, és tulajdonképpen Európában az ősi Kelet egyetlen örököse vagyunk, nyelvünk, kultúránk, népművészetünk, zenénk mind-mind ebbe a régmúltba vezet vissza: az időszámításunk előtti 3000 és 1500 közötti Belső-Ázsiába, amely akkor a világ kulturális központja volt. 

Évezredeken keresztül a kultúra keletről érkezett, és a Kárpát-medence volt ezeknek a népeknek az egyik legkedvezőbb letelepedési helye. 
Számos nyugati írásban olvasható, hogy az újkőkori forradalom (3000-től 1500-ig) kiinduló pontja a Kárpát-medence volt, ahol Európában először termesztettek gabonát öntözés nélkül, itt honosították meg a vaskohászatot.  
(....én ezzel nem értek egyet, de az az én gondom. Kündü.)

Miért fontos egy nép származása?

A Habsburg-háznak annak idején nagyon jól jött finnugor rokonságunk, 
mert az alapján hangsúlyozhatták, hogy a mi rokonaink gyűjtögető, halászó, vadászó primitív népek voltak, és örüljünk neki, hogy befogadott bennünket a fejlett Európa. 

Amikor egy népnek évszázadokig ezt sugallják, az lelkileg tönkreteszi. 

Ugyanakkor a származástudatból erkölcsi erőt is lehet meríteni, ha tudjuk, hogy olyan néphez tartozunk, amelyik több ezer évig képes volt fennmaradni nyelvével, kultúrájával, kreativitásával, hiszen ezek a gének egyfajta mentalitást is hordoznak. (Nemzetkaraktert...)

          A finnugor elmélet alapjait idegen származású nyelvészek vetették meg, ilyen például Josef Budenz, aki húszéves korában tanult meg magyarul és Budenz József néven vált ismertté, vagy Hunsdörfer Pál, akire ma Hunfalvyként emlékszünk.
Egy Hunfalvy - aki a hun rokonítás esküdt ellensége... 

Senkinek sem tűnt fel, hogy egyedüli tudományként csakis nyelvészek írják meg a magyar őstörténetet, 

hogy nincs finnugor ősnyelv, és senki sem bizonyította be, hogy létezett valamiféle őshaza, arról csak feltételezésként írtak!

      A felsoroltakkal, akik úgymond "nyelvészek" lettek volna,
elsősorban az a gond, hogy úgy dolgoztak nyelvészként, hogy nem tudtak magyarul, sem finnül, sem az "ugor" nyelveken....

Szinte bizonyos, hogy ezeket a "tudósokat" a bécsi udvarból irányították.
        
Tagadhatatlan, hogy a Habsburgok minden eszközzel támogatták, hogy a finnugor származásunk elmélete kizárólagossá váljon a magyar tudományos életben, ezt tették kötelezővé az iskolai oktatásban is, 
és 150 év óta ma is ez a kizárólagos. 

A kommunista diktatúrának sem volt érdeke, hogy változtasson ezen. 
Sőt, a Szovjetunióban élő quasi "közeli rokon" népek elmélete szinte vallási dogmává merevedett.

Végül a LEGFONTOSABB, ellenséges, magyarellenes, hun-avar-onogur ellenes bizonyíték:

"Tisztelem az urak álláspontját, én azonban - mint miniszter - az ország érdekeit kell nézzem, 

és ezért a külső tekintély szempontjából előnyösebb a finn-ugor származás princípiumát fogadnom el (??!)

mert nekünk 
nem ázsiai, 

hanem európai rokonokra van szükségünk. 

A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, 
akik a finn-ugor származás mellett törnek lándzsát." 
- AUGUST TREFORT, német nemzetiségű kulturális minisztrere a Magyar Királyság Kormányának. 1877.

S erről a SZAR ALAKRÓL iskolák és gimnáziumok vannak elnevezve a Magyarok Országában!!!!


A régészeti leletek alapján a honfoglaló magyarok viselete (prof. László Gyula rajza)NA? kikhez hasonlít ez a viselet?? ÚGY VAN: a tatárokéhoz....
                                                     

2012. június 10., vasárnap

Az "ártatlan" birkák és fenyegetőző állatok szembesítése a a bűnös szarháziságuk bizonyítékaival


                                              


A "Három bejegyzés..." című postom, illetve a konkrétan a TUTTIT a buzi hazai zsernyákságról megfogalmazó bejegyzéseim után csőstől jött az életveszélyes fenyegetőzés a "rend (...?!) fenntartóitól",


 családirtást, csajom megfenyegetéseit tartalmazva - no és persze engem kínhalálra ítélve: 
EZ AZTÁN A RENDŐRI GONDOLKODÁSMÓD, 
büdös komcsi, agyatlan parasztok!!!
A TIPIKUS, gőgös és erőszakos, DE TÖKHÜLYE rendőrállat.


Aztán ehun van-e: MOST UGASSATOK, BOLSEVISTA, KORCS KUTYÁK,
 korrupt terrorlegények!!!


NOSZA! :


"FŐRENDŐR"......Olyan, hogy "MAGAS RANGÚ RENDŐR", szerintem NINCSEN, mert  AKI rendőrnek áll, ELEVE ALACSONYABBRENDŰ !!!!
"2012 06. 05.
Havi több százezres, milliós "fizetés" a maffiózótól


A Központi Nyomozó  Főügyészség közleménye szerint 


- G. Imrét, a Nemzeti Nyomozó Iroda Szervezett Bűnözés Elleni Főosztályának vezetőjét (!!!)és 


- K. Attilát, a BRFK Bűnügyi Szervek Bűnügyi Információs Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának felderítéssel foglalkozó nyomozóját (...) kedden állították elő, őket korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és 48 órán belül elrendelte a Fővárosi Bíróság az előzetes letartóztatásukat.„G. Imrével szemben:
-  vezető beosztású hivatalos személy által részben kötelességszegéssel, részben hivatali helyzetével visszaélve, 
folytatólagosan és 
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette, míg 

K. Attilával szemben hivatalos személy által kötelességszegéssel, folytatólagosan és 
üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette megalapozott gyanúját közölte” a főügyészség. 
A gyanúsítottak tagadták a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését. G. Imre panaszt jelentett be a megalapozott gyanú közlése ellen, míg K. Attila nem élt panasszal a gyanúsításközléssel szemben – áll a közleményben.
Az aktív vesztegető fél a már korábban letartóztatott bűnszervezeti vezető, Vidovszky László, 40 éjszakai szórakozóhely tulajdonosa volt.


Az ügynek - korábban őrizetbe vett - négy gyanúsítottja már van. A múlt héten összehangolt rendőri akcióval vették őrizetbe


- Hopka Lajost, a Nemzeti Nyomozó Iroda speciális bűnszervezeti csoportok elleni osztályának vezetőjét (!!!) és 


- Kalmár Tamást, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetőjét. (!!!)
 Az akcióban rajtuk kívül két civilt is bevittek a rendőrségre.


EZEN TÚLMENŐEN:


A négy személyt 2012 06. 03-án, vasárnap előzetes letartóztatásba helyezte a Bíróság.


Hatala József országos rendőrfőkapitány június elsejei hatállyal indoklás nélkül felmentette Gulyás Imre alezredest, Hopka Lajos felettesét, a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezett bűnözés elleni osztályának főosztályvezetőjét."


Na, akkor rohadék, mocskos bunkó állatok,


MIRE és MITŐL is vagytok TI felháborodva??!


MI A CIGÁNY LÓFASZRA VAGYTOK OLYAN 


GŐGÖSKÖDŐ, BUGRIS NAGYARCÚAK??!
KÖTÉLRE, MINDET!!!


GIJOTINRA KÖTNI ÜKÖT ! ...:-DDDD
              "HOGY LEHETNE M A G Y A R, 
            AKI SZOMJÚHOZIK VÉREMRE ??!"


NINCSEN OLYAN, hogy "magyar" RENDŐR


CSAK üresfejű,  cinikus,  hazug,  aljas,  korrupt,  erőszakos baromállat söpredék rendőrök 
vannak - nemzeti hovatartozás nélkül!!
                              Ez a vicc arról szól, hogy 
                   TI MÁR HÜLYÉN SZÜLETTETEK, 
           és aztán ez súlyosbodott: egymásba lóg a 
                                        picike pöcsötök 
                                 és a hülyeség ragadós!

                           Kibaszott "műveltek" és "értelmesek" is vagytok...
             A seggünket törölhetjük ki veletek, semmirekellő,      munkakerülő, tetves bűnszervezet!!!

2012. május 15., kedd

Restart mocskos zsaruállatok: még pofátlanabb a gyűlöletes rendőrszenny!

2011. június 02. Bp. Kossuth tér, "RENDVÉDELMI" tüntetés, izraeli zászló-égetés: MI A KÜLÖNBSÉG a okt.23-i BOSSZÚ-terror fellépés quasi "ELŐIDÉZŐI", provokátorai ÉS KÖZTETEK, CSÜRHE??! Bűnözők vagytok! 

Police.hu

"Közlemény
2012 május 08.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a mai napon indoklás nélkül visszavonta vezetői megbízását Dr. Markó Attila r. ezredesnek, a budapesti rendőrfőkapitány rendészeti helyettesének (!!).
A mai napon Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány indoklás nélkül visszavonta vezetői megbízását 
Dr. Jánosik István r. ezredesnek, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjének."

AHA.

Hát EZ LÓFASZ, ECSÉM, HATALA! (utána néztem: TÓT név....)

A MÉLYMOCSKOS VALÓSÁG:


Nem kettő, hanem 

három, 

a Budapesti  Rendőrfőkapitányság állományába tartozó 

rendőri vezetőt
 mentettek fel beosztásából. 
Jánosik István 
mellett a biztosítási osztály irányítója, 
Ács Emese 

ellen is fegyelmi vizsgálat indul, amely arra terjed ki, hogy a vezetők több túlórát írtak-e be maguknak, s vettek-e fel utánuk jelentős összeget.

+

ellenőrzik azt is, hogy 

a három vezető feladatköréhez tartozó

 különböző rendezvények biztosításával kapcsolatos szerződésekkel (Jenson Button & Vodafone Belvárosi Futam...)

minden rendben volt-e (...),

 valamint megnézhetik azt is, hogy a felmentettek vagy beosztottaik trükközhettek-e 

túlméretezett szállítmányok közlekedésének engedélyeztetésével. 

Ezeknek a járműveknek ugyanis a nagy teher miatt nem mindenhová lehet behajtaniuk, illetve a szállítmányok közlekedését engedélyeztetni kell a rendőrségen.

Na, mostan, ugyebár:

FELTÉTELES MÓDBAN fogalmazni, illetve a "Semmisségi Törvény" Indokolásának ösméretében  pusztán "fegyelmi eljárásról"

pofádzani, rendőri média-"mágus" balfaszok - bocsi, Grammvölgyi dr. - 

a KIRÚGÁST követően DEBILITÁS!

Minden világos.
A legpiszkosabb személyi állomány.
Magas rangú és beosztású rendőrök ZSEBREBASZTAK jónéhány millát, illetve egy rendőrkurva elvtársnő (link!) 

ÁCS EMESE rendőr őrnagynő SZOLGÁLATBAN, épp biztosít (XXX)

 is megszopta a faszt.

A magyarországi (DE NEM "magyar"!) rendőrség pedig továbbra is a legszervezettebb  bűnbanda. 

Punktum!! 
2011. december 20., kedd

HÁROM rendőrséget definiáló bejegyzés = IGAZOLT bűnözői gondolkodás a MOCSKOS RENDŐRI EGYEDEK AGYÁBAN!

EZ SZAKMA??! HIVATÁS??!
Fegyverbe, Nemzettársak!


ITT MOST VÉGE VAN, gyökér, suttyó, idióta --- és BŰNÖZŐ GONDOLKODÁSÚ,
antiszociális pszichopata, 
szociopata,
 a SIKERT jelentő gazdasági/intellektuális eredményességben
LÚZER, outsider kispöcs zsernyákok.


Amit e blog HÁROM rendőrséggel, illetve a "rendőr", mint individuum személyiségrajzával,
ebből kiindulva a fura szóval úgymond "rendőrség" nevű MAGYARSÁGELLENES, hűtlen és lázadó, zendülő,


NEMZETGYALÁZÓ,


értékzavaros, hülye és az agresszív ragadozó (erőszakos) bűnözői GONDOLKODÁST EGÉSZÉBEN HORDOZÓ


söpredék szubkultúra
szervezeti szociológiájáról és kriminológiájáról írtam,


azt TI, krypto-bolsevik, bunkó fakabátok
                                       Csípőből, mint JOHN WAYNE...Vadbarmok!!!


AZ UTOLSÓ SZÓIG BEBIZONYÍTOTTÁTOK, visszaigazoltátok,
 önmagatokról kiállítva a bizonyítványokat,
több száz nyilvántartásba vett kretén és BŰNÖZŐI visszajelzéseitekkel.


Hiába görcsöltök: 
 a 2006 őszi, a 2007 május -júniusi TERRORCSELEKMÉNYEITEK személyiségi/szervezeti elemzése EXACT.


S TI, csupán AZÉRT, mert az AMÚGY a Kat. Főügyészségen, ill. a Kp. Nyom. Főügyészségen iktatott és eljárást kezdeményező gondolatokat közzétettem, (a Gergényi-ügyben, Debrecenben felhasználja az anyagaimat a Kat. Ü.;)


több, mint SZÁZ, meggyilkolásommal, sőt CSALÁDOM meggyilkolásával fenyegető kommentet és e-mailt írtatok,


majd NYOMOZNI kezdtetek, aztán jókora melléfogásokkal igyekeztetek "alázni".


For example:


 egy pszichopata nyögdíjas rendőrtiszt (Kiss Tamás ex-BM. III.; rendőrkutya-oktató a Rendőrtyisztyi Izén, na,) az "Economist" Online portálján - miután 11 kommentben durván legyaláztam a hazug magyarországi tudósítást,
 illetve a minden második kommentet írogató Prinz Dániel nevű 20 éves pesti zsidó, de NY-ban tanuló, gyurcsányista takony hülyegyereket, aki 


ONNAN (!) még a kommunizmust is képes lett volna bevédeni...S PERSZE TÖRÖLT a BIBSI MODERÁCIÓ...


--- a rendőrpöcs KISSelftárcs törlésem után (!...MICSODA NAGY JELLEM...) egy


MINDEN ALAPOT, VALÓSÁGELEMET nélkülöző rágalmazást írt, a témához nem kapcsolódva, de IRL nevemen nevezve, SZEMÉLYEMRŐL - de valójában MÉGSEM, mert a nevem alatt egy NEM LÉTEZŐ PROFILT ábrázolt, -

holott AZT TILTJA a portál szabályzata....(Ezügyben még harcolok az "Economist" illetékesével... - utólag 4. nappal közlöm, hogy a Kiss Tamás-féle rágalmakat a szerkesztőség töröltette,
nekem azonban megvan, mentve a TELJES cikket és komment-sort és külön a rágalmazó kommentet, MERT KISS T. ÜGYNÖK NAGYON SZOPNI FOG;)


Érdökös, hogy Kiss Tamás rendőrszoppancs KOMMANCS
Kiss Tamás röndértiszt ATYJA és ANNYA
mégis, - s ez a tudathasadás a bolsevikokban - NEEEM a NÉP, az istenadta szegény nép, a melós, a gazda, a kisvállalkozó és alkalmazott érdekei kellenek a BÜDÖSKOMMUNISTA NOMEMKLATURHÁSNAK, hanem:
A FÉLNÓTÁS, FÉLKEGYELMŰ, FÉLCÉDULÁS bűnöző pszichopata !!!
Nagy sikereket ért el a szociálizmus és FEJLEG a posztkommunizmus, Kiss Tamás elftike, hogy IMÁDD A NEMZETED ELLENSÉGEIT!:
FASZA GYEREKEK VAGYTOK!! Csak aztán ilyen bátran a BITÓFA alatt is....


VAGY pl. az az idióta pszichopata, NET-függő szaros zsaru, aki AZT HISZI,
hogy pl. a Parameter.sk-ra, a SIS-nek - akik a minden alapot nélkülöző tót "nemzetállamot" MINDENÜTT biztosítják - én a VALÓDI IDENTITÁSOM TÁROM FEL, s a KÉP RÓLAM készült,
no, az komplett hülye! 
Fogalmam sincs, kit ábrázol az a fotó. Beírtam a Google képkeresőbe, hogy "szlovák nemzetiségi", aztán válogattam.


DE: van Dunaújvárosban 160 kilós Gyarmati Pál, 31 éves, (most vettük fel a kapcsolatot a Facebook-on),


van 70 éves Dr. Gyarmati Pál Óbudáról és NEKI ifjabb kori képei a képtalálatoknál, EZT SZÉGYELLEM, ezt a vén köcsögöt,


mert a BM. III. Fcs. tartótiszje volt '90 februárig, rendőrként estin tette le a jogot, most meg Gyurcsány-hívő. Szerepel a Demokatartikus Koala névsorában - ÉS ÉN ÉGHETEK miatta...


S ha beütitek a Dr. Gyarmatit, vagy Kündü-t, vagy "Karahun"-t, vagy "lajtabán"t, vagy "Aybars"-ot, "onogurlar"-t, "Yörük Macarlar'-t stb.,  stb.,


találtok 12-24 PROFILT - quasi "rólam", mind más adattal és képpel...:)


FATÖKŰEK.
video
                                         A TARTALMI MONDANIVALÓ A LÉNYEG - mindegy, ki mondja ki!! Amúgy E. Zsanett ügye során, már az elején VÉGLEG és GOROMBÁN összevesztem egy 20 éves korom ( s neki 18 éves kora...) óta ismert, tisztelt és kedvelt - SŐT: KÍVÁNT ÉS SZEXIS - ügyvédnővel,Dr. Vajda Ágikával, az egyik szar alak védőjével, mert NEM LÉTEZŐ SZAKVÉLEMÉNY VALÓTLAN "MEGÁLLAPÍTÁSAIRA" MERT HIVATKOZNI a bulvársajtó egészének, bemocskolva ezzel a SÉRTETTET, egy áldozatot, miközben a bulvárhírek a bíróságon SEMMILYEN RELEVANCIÁVAL NEM BÍRNAK! Ez mocskos aljasság egy nőtől egy másik nő ellen! Mi lenne, ha Ágikát elkapnám a Falk Miksa utcai háza közelében, oszt jól seggbekúrnám- majd azt mondanám: Ő IS AKARTA, a PERVERZ RIBANC??! 
Szóval: EGY KOSZOS ZSARU NEM ÉR ENNYIT!  EMIATT amúgy fegyelmi panasszal éltem Ágnes ellen a Bp. Kamaránál.


Ami a politikai aktivitásomat illeti, NEM TUDJÁTOK AKADÁLYOZNI/BEFOLYÁSOLNI,
MI VAGYUNK totális hatalmon.


MOST MONDD AZT, HOGY "KOMSZOMOL"!!!
Hát JA,
 késői plakát ez,
 - a zöld kereszt miatt -
DE AMÚGY KURVÁRA HELYTÁLLÓ!!!


     NEEEEM terrorizmus......:))                        Nemzeti Jogvédelem!
A jogi képviseleti,
 jogalkalmazói megbízásaimat szintén nem tudjátok, sem a gazdasági érdekeltségeimet.


Az intim szférámba, nőügyembe, érzelmi életembe való beavatkozást 


(EZ FONTOS:


egy BAROMARCÚ, valószínűleg a GYŰLÖLETTŐL ESZÉT VESZÍTETT, faszszopó rendőrtróger KÜLDÖTT nekem egy 42 mondatos kommentet, megvan elmentve -  alighanem "Aslan Aybars" és "anti-Aybars" műbráner elftárcs tollából, aki még egy türkmén származású bursai török népdal-sztárt is felvett a Twitterére, színlelésül..... de a nagybajszú, 205 centis, 160 kilós Művész Urat felhomályosítottam "Aslan Aybars" kilétéről: a barom két össze nem illő hun személynevet használt, CSALÁDNÉV NÉLKÜL....:))) -


szóval a kommentben MÉLYEN BELEMÁSZIK Annámmal való közös életünkbe, már szinte a Spermicid gél szintjére,
mer'hát egy jogász nyilván NEM SZERETHETŐ, s biztos "NEM FÉRFI", csak a RENDŐR, mertt annak pótszerként gumibotja van...
Ez a paraszt állat KOMOLYAN ELHISZI (szociopátia, nárcisztikus megalománia, téveszmés személyiségzavar),  hogy egy PITIÁNER ZSARUNAK JOGA vagy ALAPJA van általa nem ismert személyek párkapcsolatába ugatni, 
zaklatni a MÁS POLITIKAI NÉZETŰ és (tőle) MAGASABB JOGÁLLÁSÚ személy élete párját,
fenyegetőzni,
mint pl. a Netlog-on, miközben tudja, hogy bűncselekményt valósít meg - épp önmaga nevezte magát a Btk-szerinti "ZAKLATÓ"-nak... Nem épeszű!!!
S még az OLÁH TETVESEKKEL IS KAPCSOLATBA LÉPETT!!!   


Szakmai és politikai okokból fenyegetett ERŐSFIÚ nőjét nem tudod EZZEL befolyásolni.
Ezek a kapcsolatok csak KURVÁK esetén racionálisak, tudod?!


Bizonyítanod kellene az ÉRZELMI megingathatóságot, megcsalást, becsapást, átvágást.


Az ÉRZELMI és ÖSZTÖNLÉNYEGŰ kapcsolatba EGYIK FÉL ÁLTAL SEM KÍVÁNT BEAVATKOZÁS bűnügy,
de NEM BÍRÓ ÍTÉL EL, hanem MEG LESZEL GYILKOLVA.
Jogosan.


Számoljatok vele, hogy az arcotok még élve lesz LEFŰRÉSZELVE, s aztán a kretén koponyátok szétdurrantva!


(Ha majd tudom már, hogy itt a kaszás, néhány MAGASABB rendfokozatú állatrendőrt MAGAMMAL VISZEK....)
2-3 SOK NYOMOTT HAGYOTT agyi defektes bunkó JÓL MEGSZÍVJA.


Kitartok amellett - mert pl. Pest megyében a frusztrált komcsi zsernyákok és a tolvaj előjogaiktól megfosztott MASZOP-osok TERRORT igyekeznek alkalmazni! -
hogy olyan 15 főkolompos, neves BOLSI ZSARUT FEL KELL KÖTNI, hogy ti, rohadék alantas "átlag", ÉRTSÉTEK,
HOL A HELYETEK!


Mindez 1983 óta tartó tapasztalataim, szakmai megfigyeléseim jelenlegi következtetése.


Nem vagytok 
-magyarok
- sikeresek
- eredményesek,
cinizmus és közömbösség jellemez,
- nincsen IDENTITÁSOTOK
- nincs HAZÁTOK,
- nem értitek az ÉRTELMISÉGIT sem , 
- de a sikeres (és NEM TOLVAJ komcsi/zsidó!) civil vállalkozó MAGYAROKAT sem;
- üresek vagytok érzelmileg és főleg TUDÁSBAN,
- a társadalom perifériája vagytok:


tudatosan ROSSZAKARATÚAK és - érzelem nélkül - gonoszak.
ÁRTANI akartok, mindig és mindenki esetében! 
Az ország emésztő ülepítője a rendőrség.


Azt értem, hogy Orbánnak kell erős rendészet.


DE NEM UGYANAZOKKAL, akik az elmúlt 21 évben korrumpált, gennyes, posztkommunista szolgálatot teljesítettek.


Takarodjatok.
S basszátok szájba a retkes zsidó-cigány büdös kurva anyátokat.
HÍM FAJÚ RÖNDÉREKNEK ÉS KOMENISTÁKNAK IS!!!

RÉGI TÍPUSÚ SZOCI RENDŐRBULI......IGAZ-e, Kiss Tamás Elftárcs???!!